Duurdere koopwoning en wooncarriere

Een modelmatige analyse van de vraagontwikkeling aan de bovenkant van de Nederlandse koopwoningmarkt Volkshuisvestingsbeleid en woningmarkt

Authors

Boumeester, H.J.F.M.

Publication date

# of pages

402

Cover

Softcover

ISBN print

978-90-407-2516-6

Imprint

Delft University Press

Language

Dutch

Description

Iedereen heeft gevoelsmatig of beroepsmatig wel een idee over de factoren die van invloed kunnen zijn op de woningkeuze van een huishouden. Want uiteindelijk is een meerderheid van de Nederlandse bevolking zelf ervaringsdeskundige.
Maar zijn die invloeden ook meer algemeen te beschrijven en te kwantificeren? Deze vraag wordt in deze publicatie beantwoord voor het duurdere koopsegment op de Nederlandse woningmarkt.
Aan de woningvraag binnen dit segment wordt sinds de jaren negentig van de vorige eeuw namelijk een cruciale rol toegekend in het woonbeleid.
In dit promotie-onderzoek is de ontwikkeling in de potentiële en de geëffectueerde vraag naar duurdere koopwoningen over de periode 1975-1997 onderzocht op zowel huishouden- als macro-niveau. Met behulp van logistische regressie- en tijdreeks-analyses zijn significante verbanden vast te stellen tussen enerzijds de keuze voor een duurdere koopwoning en anderzijds demografische en sociaal-economische kenmerken van de huishoudens, hun positie op de woningmarkt en de dynamiek van de woningmarkt.
Het verkregen inzicht in het recente verleden vertelt ook iets over de nabije toekomst. Maar omdat de woningkeuze niet alleen op rationele beweegredenen is gebaseerd, blijft een voorspelling voor die toekomst met veel onderzekerheden omringd. De woningmarkt kent wel wetmatigheden, maar geen allesomvattende wetten.